Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling

Personen die misstanden aan de kaak stellen, noemen wij ook wel “klokkenluiders”. Wat verstaan we onder een misstand? Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard waaronder:

• een (dreigend) strafbaar feit

• een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of beleidsregels

• een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het toezicht op de naleving van wettelijke regelingen

• een schending van binnen de instelling geldende gedragsregels

• (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die Meliora VR kan schaden.

Waar melden?

Intern kunnen de medewerkers terecht bij hun directe leidinggevende. Indien dit onwenselijk wordt geacht, kan de “klokkenluider” terecht bij de voorzitter van ons klachtencommissie. Ook is het mogelijk de vertrouwenspersoon in dezen te raadplegen. Zie elders op deze website. Voor externe klokkenluiders geldt dat zij zich kunnen melden bij de directie van Meliora VR. Indien dit ongewenst is, zullen de voorzitter van de klachtencommissie en/of de vertrouwenspersoon in beeld komen.

Protocol

Hoe Meliora VR (of gelinieerde bedrijfsonderdelen) handelt bij een melding als klokkenluider, is protocollair vastgesteld. Nauwkeurig is vastgelegd hoe wij omgaan met doorloopperiode, betrokken functionarissen, etc.