Privacy verklaring

PRIVACYBELEID VAN Meliora VR

Met dit beleidsdocument maakt Meliora VR kenbaar hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van:

de examinering en certificering van onder andere eerstehulpverleners en instructeurs BLS/AED/PBLS, BHV-ers, Preventiemedewerkers, VCA basis, VCA VOL, VCA VCU en andere cursisten.

advisering op het terrein van preventie en repressie

Meliora VR geeft ook aan hoe het omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.melioravr.nl en hoe Meliora VR cookies inzet op deze Websites.

Meliora VR maakt gebruik van camera’s om eigendommen van cursisten, klanten en Meliora VR te beveiligingen.

Meliora VR vindt privacy een groot persoonlijk goed. Meliora VR zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Meliora VR zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van advisering, de examinering en (her-)certificering dient u uw voornamen, achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en uw (bedrijfs-)e-mailadres te verstrekken.

Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het opleiden en begeleiden van cursisten
 • certificering en hercertificering
 • organisatie van het betreffende examen, inclusief de afwikkeling van de betaling
 • bijhouden van een register van diploma- en certificaathouders, inclusief afhandeling van hercertificering en bewaking van de geldigheid van diploma’s en (deel)certificaten
 • advisering te laten plaatsvinden: voor wie bestemd? etc.
 • het toekennen en beheren van uw account.

Deze gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, in het kader van het gerechtvaardigd belang van Meliora VR en/of de door u daarvoor (expliciet) gegeven toestemming.

VERZAMELEN EN GEBRUIK BEDRIJFSINFORMATIE

 • het uitvoeren van de overeenkomsten tussen u en Meliora VR
 • het verstrekken van opleidingscertificaten aan deelnemers
 • de Websites en dienstverlening van Meliora VR verder te ontwikkelen en verbeteren
 • de beveiliging van de Websites en dienstverlening van Meliora VR en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan.
 • het op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen waarvan Meliora VR meent dat het voor u, als klant, van belang is en kan bijdragen aan kennis over preventie en repressie.

Ook hiervoor hebben wij uw voornamen, achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en uw (bedrijfs-)e-mailadres nodig. Deze gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, in het kader van het gerechtvaardigd belang van Meliora VR en/of de door u daarvoor (expliciet) gegeven toestemming.

SOCIAL MEDIA

Meliora VR is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook, LinkedIn, Youtube en Twitter. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zo worden er cookies ingezet om het navigeren op de Websites te vergemakkelijken en gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen.

Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld tracking-cookies, die worden ingezet om bij te houden welke pagina’s worden bezocht. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. Met deze cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van de website door de gebruiker, zoals het IP-adres en technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst Google Analytics.

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website.

Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt de browser dan zo instellen dat tijdens het bezoek aan de Websites geen cookies worden ontvangen, althans dat de cookies worden verwijderd. In dat geval kan het echter gebeuren dat de bezoeker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Websites of dat de bezoeker geen toegang heeft tot onderdelen van de Websites.

Als er een vermoeden bestaat dat er via het account van de bezoeker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Websites, behoudt Meliora VR zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag op de Websites vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres).

MELIORA VR VERSTREKT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN

Meliora VR zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 1. u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
 2. dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 3. deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen

BEWAARTERMIJN

Meliora VR bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Wanneer u het cont(r)act met Meliora VR beëindigt, zullen alle persoonsgegevens, zonder vertraging worden verwijderd, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht) of Meliora VR een gerechtvaardigd belang heeft bij de verdere verwerking van de persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Meliora VR te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of andere inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens te voorkomen.

Alle medewerkers van Meliora VR hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Door middel van protocollen is vastgesteld welke medewerkers zijn geautoriseerd om bepaalde persoonsgegevens te kunnen inzien.

Over de veiligheid van uw persoonsgegevens draagt u zelf ook verantwoordelijkheid. De veiligheid is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van uw inloggegevens van het account (uw emailadres en wachtwoord). Deel uw inloggegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

Ten slotte geldt dat als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, u het recht heeft om ons een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Dergelijke verzoeken (ten behoeve van de uitoefening van uw rechten) kunt u, op de volgende manieren richten aan Meliora VR

 • per e-mail: info@melioravr.nl of
 • schriftelijk: Meliora VR, Postbus 120, 5730 AC Mierlo

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Meliora VR zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

GEBRUIK VAN CAMERABEELDEN

Het parkeerterrein van Meliora VR, de garderobe en de toegangshal zijn voorzien van camera’s. De bewakingsbeelden worden 14 dagen lang bewaard en daarna vernietigd. Bij calamiteiten kunnen de beelden worden opgevraagd door politie of andere (overheids-) instanties.

Meliora VR maakt verder foto’s en video’s voor opleidings- en trainingsdoeleinden. Personen wordt dan vooraf en schriftelijk gevraagd hun toestemming te verlenen voor het gebruik van deze beelden. Indien de politie of andere (overheids-) instanties een rechtsgeldige vordering tot afgifte van de camerabeelden overhandigt, zal Meliora VR de camerabeelden afgeven zonder om uw toestemming te vragen.

RECHT VAN VERZET

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan examinering, certificering, uitvoeren van advisering of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

 • per e-mail: info@melioravr.nl
 • schriftelijk: Meliora VR Postbus 120 5730 AC Mierlo.

PRIVACYBELEID VAN DERDEN

Aan de Website Meliora VR zijn links naar andere sites gekoppeld. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze links met de Websites zijn verbonden. Meliora VR aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Meliora VR adviseert u daarom om altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op de betreffende websites.

WIJZIGINGEN

Ons privacy beleid kan worden gewijzigd. Meestal gebeurt dit omdat er iets in wet- en regelgeving verandert. Daarnaast kan ook het veranderen van onze producten en diensten aanleiding zijn op het beleid in deze te wijzigen. De meest actuele versie van het privacy beleid staat op onze Websites. Wij adviseren u het privacy beleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Meliora VR verstrekt (let daarbij ook op de versiedatum).

VRAGEN

Meliora VR helpt u graag verder ook als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid.

Meliora VR

Bijenkorf 17, 5731 ST Mierlo

Postbus 120, 5730 AC Mierlo

E-mail: info@melioravr.nl

Vragen over branded huisstyle?

Heeft u vragen? Neem contact op.