Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Saasen Meliora B.V.

ALGEMEEN

artikel 1 – Definities

SAASEN : Saasen Meliora B.V., gevestigd te Mierlo.

OPDRACHTGEVER: De contractspartij van Saasen.

OVEREENKOMST: De overeenkomst tussen Saasen en opdrachtgever ter zake het verrichten van diensten, het verrichten van werkzaamheden, dan wel terzake de verkoop van bepaalde zaken, zoals vastgelegd in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.

PARTIJEN: Saasen en opdrachtgever.

DIENSTEN: Alle diensten die door Saasen in opdracht van een opdrachtgever ten behoeve van die opdrachtgever of een door hem aangewezen derde worden verricht.

TRAINING: deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, leergangen, cursussen en alle andere vormen van opleiding, dan wel tot advisering daaromtrent in de ruimste zin des woords, van/aan Saasen.

DEELNEMER: persoon of personen die namens opdrachtgever deelnemen aan een training.

artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Saasen diensten levert en/of werkzaamheden en/of verkoopactiviteiten verricht ten behoeve van een opdrachtgever dan wel anderszins met opdrachtgever een verbintenis aangaat. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Saasen. In het geval dat van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing ten behoeve van door Saasen bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot de opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

Offertes van Saasen zijn geldig gedurende de daarin vermelde aanvaardingstermijn. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand na rechtsgeldige ondertekening door beide partijen van een overeenkomst of een opdrachtbevestiging.

artikel 4 - Rechten en verplichtingen Saasen.

1. Saasen zal haar werkzaamheden, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, verrichten, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en conform de algemeen aanvaarde stand der techniek en wetenschap. Saasen zal zich maximaal inspannen de in een overeenkomst overeengekomen kwaliteitsnormen en prestatie indicatoren te realiseren.

2. Volledige of gedeeltelijke dienstverlening kan plaatsvinden op locatie van opdrachtgever, indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen, onder de voorwaarde dat opdrachtgever ervoor zorg draagt dat de arbeidsomstandigheden van de medewerkers van Saasen voldoen aan de eisen van art.7:658 BW en opdrachtgever Saasen vrijwaart tegen alle aanspraken gebaseerd op of verband houdende met het niet voldoen aan deze vereisten.

3. Indien Saasen zulks noodzakelijk of wenselijk acht, is zij gerechtigd voor de uitvoering van haar in de overeenkomst neergelegde verplichtingen gebruik te maken van derden. Uitbesteding zal slechts plaatsvinden onder handhaving van de kwaliteitsnormen van Saasen en onverlet de aansprakelijkheid van Saasen voor de nakoming van de verbintenissen uit de overeenkomst.

4. Saasen kan extra werkzaamheden uitvoeren of doen uitvoeren tegen de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst, zulks onder de aanvullende voorwaarden dat:

a. Deze werkzaamheden naar het oordeel van Saasen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

b. De noodzaak ervan is gebleken na de totstandkoming van de overeenkomst. Voorts informeert Saasen onverwijld opdrachtgever over de aard en de vergoeding van de werkzaamheden.

artikel 5 – Wetswijzigingen

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor Saasen tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge (met terugwerkende kracht) wijzigen. Saasen en opdrachtgever zullen voormelde nieuwe verplichtingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomsten de daaraan verbonden kosten onverwijld nadat deze hen bekend zijn geworden aan elkaar melden.

artikel 6 - Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor het uitvoeren van de overeengekomen diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze aan Saasen worden verstrekt en zal ook alle redelijke aanwijzingen van Saasen opvolgen.

2. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft Saasen het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

artikel 7 – Termijn

Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn alle door Saasen genoemde (leverings)termijnen naar beste weten geschat op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst dan wel bij het opstellen van de offerte aan Saasen bekend waren. Indien Saasen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is Saasen eerst in verzuim indien zij schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Saasen nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen. Saasen is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Saasen en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

artikel 8 - Tarieven en prijzen

1. Saasen zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan opdrachtgever vergoedingen in rekening brengen conform het jaarlijks door Saasen vast te stellen tarievenoverzicht, welk overzicht voor ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum zal hebben, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd. Bij het jaarlijks en/of tussentijds vaststellen van de tarieven houdt Saasen rekening met ontwikkelingen in de markt, met dien verstande dat de tarieven jaarlijks tenminste worden verhoogd met de verhoging conform de CBS-index dienstenprijzen, commerciële dienstverlening.

2. Het tarievenoverzicht zal telkenmale voorafgaand schriftelijk aan opdrachtgever worden medegedeeld. Uitsluitend indien de tarieven meer dan 10% ten opzichte van de laatst geldende tarieven stijgen, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand tegen het einde van het lopende contractjaar, dan wel tegen het einde van de eerst opvolgende maand indien het bericht van tariefsverhoging eerst is ontvangen in de laatste maand van het lopende contractjaar.

3. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Saasen kunnen worden verricht, is opdrachtgever evenwel de overeengekomen vergoeding en daaraan verbonden kosten aan Saasen verschuldigd.

4. Door Saasen aangeboden en overeengekomen tarieven en kosten luiden steeds in Euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd.

5. Prijzen zijn vermeld in de van tijd tot tijd door Saasen gepubliceerde folders en tarieflijsten. Deze prijzen zijn bindend, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. Saasen heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na totstandkoming van een overeenkomst de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de overeenkomst wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's en zijn exclusief BTW.

Artikel 9 – Betaling

1.De opdrachtgever is gehouden facturen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.

2.Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Saasen is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan, dan wel de wettelijke handelsrente indien die hoger is dan het hiervoor genoemde rentepercentage. Voorts is Saasen gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst op te schorten zolang er nog een schuld niet is voldaan door opdrachtgever, daaronder tevens begrepen een schuld uit hoofde van verschuldigde rente en/of (buiten)gerechtelijke kosten.

3. Indien opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.

4.De reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten en kosten buiten het horeca-arrangement in verband met deelname aan een training, zijn voor rekening van opdrachtgever en dienen bij vertrek uit de accommodatie contant te worden betaald.

5.De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van Saasen.

6.Alle kosten die Saasen redelijkerwijs moet maken in verband met aan de opdrachtgever toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens Saasen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Saasen behoudt zich de eigendom van de door haar aan opdrachtgever geleverde zaken c.q. de in opdracht van opdrachtgever aan derden geleverde zaken voor totdat alle vorderingen van Saasen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, daaronder tevens begrepen schulden uit hoofde van verschuldigde rente en/of (buiten)gerechtelijke kosten.

artikel 11 - Aansprakelijkheid

1. Saasen aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade die opdrachtgever mocht lijden als gevolg van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad of als gevolg van het niet, niet tijdig of niet volledig nakomen van enige verplichting onder de overeenkomst.

De aansprakelijkheid van Saasen is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW) (bij duurovereenkomsten gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande 12 maanden voor de aansprakelijkheidstelling gefactureerde vergoedingen), met een maximum van € 50.000 (zegge vijftig duizend Euro) per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Saasen is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

2. In afwijking van het bovenstaande is de totale aansprakelijkheid van Saasen voor schade door dood of lichamelijk letsel, als rechtstreeks gevolg van beroepsfouten (waaronder begrepen vergissingen, veronachtzamingen en overig onzorgvuldig gedrag) van medewerkers van Saasen, beperkt tot €1.000.000 (zegge één miljoen Euro) per gebeurtenis en per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

3. Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Saasen.

4. Iedere aanspraak van opdrachtgever jegens Saasen vervalt indien opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Saasen binnen 12 kalendermaanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren. Aansprakelijkheid van Saasen wegens toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien opdrachtgever Saasen in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en Saasen nalaat de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.

artikel 12 - Niet-toerekenbare tekortkoming

1. In geval van overmacht van Saasen zullen de verplichtingen waarop de overmacht betrekking heeft uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Saasen onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en die in redelijkheid niet aan Saasen kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Alsdan is opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand van de uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.

artikel 13 - Intellectuele eigendom

1. Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectuele eigendom (op de training en op alle in verband daarmee) door of namens Saasen uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij Saasen c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen, protocols en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van Saasen of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij Saasen c.q. haar licentiegever(s).

Alle van of via Saasen al dan niet in het kader van de training verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de opdrachtgever/deelnemer of zijn organisatie. Het is de opdrachtgever/deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van Saasen. De overeenkomst met de opdrachtgever/deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectuele eigendom ten aanzien van de training en de in het kader daarvan door of namens Saasen aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2. Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen in enig handboek, enige handleiding, enig protocol of enig ander door Saasen opgesteld document mochten aanbrengen, dan wel een nieuwe handleiding, een nieuw handboek een nieuw protocol of enig andere nieuw document mochten opstellen, blijft ook het intellectueel eigendomsrecht op die stukken bij Saasen rusten. Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

3. Bij overtreding van lid 1 en/of lid 2 van dit artikel door opdrachtgever dan wel bij schending van de rechten van Saasen welke worden bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel is de opdrachtgever jegens Saasen schadeplichtig. Deze schade is gefixeerd op € 2.500,00 per overtreding, onverminderd het recht van Saasen om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen op opdrachtgever, mits die hoger is dan het gefixeerde bedrag.

artikel 14 - Privacy, vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht elkaar over en weer alle redelijke medewerking te verlenen teneinde de andere partij in staat te stellen haar verplichtingen op grond van toepasselijke privacywetgeving na te komen. Op de dienstverlening van Saasen is het reglement Bescherming Persoonsgegevens van toepassing, laatste uitgave, welk reglement op eerste verzoek van opdrachtgever kosteloos zal worden verstrekt.

2. Partijen zullen alle informatie, knowhow, (patiënt-)gegevens of specificaties die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en/of de onderneming van de andere partij, vertrouwelijk behandelen en zullen deze niet aan derden kenbaar maken, tenzij de partij van wie de informatie afkomstig is daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Hetzelfde geldt ten aanzien van de inhoud van de overeenkomst.

3. Deze geheimhoudingsverplichting geldt niet ten aanzien van informatie die publiekelijk bekend is geworden zonder dat er sprake is van een overtreding van een geheimhoudingsbeding, of indien informatie bij de ontvanger van de informatie al bekend was ten tijde van de ontvangst van de informatie krachtens de overeenkomst, of als die informatie door een derde is verstrekt, zonder dat die derde daarmee een geheimhoudingsbeding heeft overtreden. Voorts geldt de geheimhoudingsverplichting niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, of een

bindende uitspraak van de rechter, een ander overheidsorgaan, of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij echter voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en de inhoud van de openbaarmaking.

4. Partijen zullen de geheimhoudingsverplichting ook opleggen aan hun werknemers en alle andere derden, die voor hen zullen werken.

5. De geheimhoudingsverplichting als bedoeld in dit artikel zal na verloop of beëindiging van de overeenkomst nog voor een periode van drie jaar van kracht blijven.

artikel 15 - Niet-overname personeel

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Saasen of door Saasen ingeschakelde derden die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze persoon dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij.

artikel 16 - Duur en beëindiging overeenkomst

1. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst en worden in ieder geval geacht te zijn beëindigd zodra Saasen haar diensten/werkzaamheden/levering heeft voltooid. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Een overeenkomst kan door beide partijen zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief worden ontbonden, indien:

a. de andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surséance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situaties dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar onderneming staakt;

b. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst en een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;

c. de reputatie van de andere partij dusdanig in diskrediet raakt dat van de andere niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.

AANVULLENDE VOORWAARDEN UITSLUITEND GELDIG TERZAKE VAN TRAINING (art. 17 t/m 24)

artikel 17 – Tegenstrijdige bepalingen

1. Indien de inhoud van (een lid van) een artikel van deze aanvullende voorwaarden in strijd is met (een lid van) een artikel van de algemene voorwaarden zoals in deze voorwaarden is opgenomen prevaleert het artikel, c.q. lid van het betreffende artikel van deze aanvullende voorwaarden.

artikel 18 - Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Saasen en de deelnemer of opdrachtgever komt, bij inzending aan Saasen (per post, fax, internet of e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer of opdrachtgever ondertekende inschrijvingsformulier, tot stand,

door de door Saasen en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging van de aanmelding of opdracht of door schriftelijke bevestiging door Saasen aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding of opdracht.

artikel 19 - Annulering door de deelnemer bij open inschrijving

De deelnemer heeft het recht om deelname aan een training bij open inschrijving schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een training bij open inschrijving is de deelnemer verplicht de helft van de cursuskosten te betalen. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een training bij open inschrijving is de deelnemer verplicht het volledige deelnemersbedrag (incl. horeca-arrangement) te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de deelnemer na aanvang van de training bij open inschrijving deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de deelnemer geen recht op enige terugbetaling, met inachtname van het in artikel 24 bepaalde.

artikel 20 - Annulering door de opdrachtgever bij incompany training

De opdrachtgever heeft het recht om de opdracht voor een incompany training schriftelijk per aangetekende brief te annuleren. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht tot betaling als annuleringskosten van 25% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag (exclusief horeca-arrangement), met een minimum van € 700,- per training. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van een incompany training is de opdrachtgever verplicht het volledige voor de opdracht overeengekomen bedrag (incl. horeca-arrangement) als annuleringskosten te betalen. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn wordt uitgegaan van de datum van het poststempel. In geval de opdrachtgever, na aanvang van de training, de training tussentijds beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Ingeval een deelnemer de training tussentijds beëindigt of anderszins niet aan deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

artikel 21 - Annulering c.q. wijziging door Saasen

Saasen heeft het recht zonder opgave van redenen een training opdracht/deelnemer te annuleren in welk geval de opdrachtgever/deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Saasen betaalde bedrag. Saasen is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een training te wijzigen. Indien Saasen tot het oordeel komt dat van de opdrachtgever/deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de training onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan Saasen besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opdracht overeengekomen bedrag. Het staat Saasen te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een training te wijzigen en de trainers en het trainingsmateriaal te vervangen, zonder dat de opdrachtgever/deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Saasen zal de opdrachtgever/deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

artikel 22 - Deelname verplaatsen

De deelnemer heeft het recht om tot 2 weken voor aanvang van de training de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere, uiterlijk zes maanden later gelegen, cursusdatum, indien die datum beschikbaar is. Dit geldt echter niet voor incompany trainingen. Bij een éénmalige verplaatsing binnen 2 weken tot 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer een toeslag verschuldigd van 25% over de prijs van de training en het bijbehorende horeca-arrangement. Voor iedere volgende verplaatsing is de deelnemer verplicht 100% van het trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen. Bij verplaatsing binnen 1 week voor aanvang van de training is de deelnemer verplicht het gehele trainingsbedrag en bijbehorend horeca-arrangement te betalen.

artikel 23 - Uitsluiting

Saasen heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor de aanvang van de training van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Saasen betaalde bedrag. Saasen behoudt zich het recht voor om een deelnemer, die meer dan 1 uur te laat komt, de toegang tot de training te weigeren, indien dit naar het oordeel van Saasen een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

Saasen behoudt zich het recht voor om een deelnemer die zich misdraagt van de training te verwijderen indien de misdraging naar het oordeel van Saasen een verstorende invloed heeft op de trainingsactiviteiten, in welk geval de deelnemer geen recht heeft op enige terugbetaling.

artikel 24 - Vervanging

De deelnemer kan bij verhindering in zijn plaats kosteloos voor een voor Saasen aanvaardbare vervanger zorgdragen, indien de vervanging aan Saasen wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de training. Vervanging na het begin van de training is niet toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Saasen om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren.

artikel 25 - Klachtenprocedure

Saasen doet er alles aan om de kwaliteit van haar producten te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan dient deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot Saasen.

artikel 26 – Slotbepalingen

1. Behoudens schriftelijke toestemming van Saasen is het opdrachtgever niet toestaan zijn uit een overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan een derde over te dragen, welke toestemming Saasen niet op onredelijk gronden zal onthouden.

2. Deze algemene voorwaarden en hetgeen is bepaald in de overeenkomst, vervangen eerder gemaakte afspraken tussen partijen. Van het bepaalde in een overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden c.q. overeenkomst volledig van kracht blijven.

4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere rechtsverhouding tussen Saasen en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen partijen die in verband met overeenkomsten mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste instantie/aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.