Klachtenregeling Meliora

Klachtenregeling: algemene informatie

Niet elke melding van ongewenst gedrag leidt tot het indienen van een officiële klacht. Soms blijft het bij een melding en kan (informele) bemiddeling een afdoende oplossing bieden. Mocht u een klacht in willen dienen omtrent ongewenste omgangsvormen dan kan dit bij de klachtencommissie. De klachtencommissie is onafhankelijk en objectief en heeft als taak klachten te onderzoeken. Iedereen die met Saasen Groep te maken heeft door middel van cursussen geven of cursussen volgen moet een beroep kunnen doen op de klachtenregeling.

Een klacht dient altijd schriftelijk ingediend te worden. In de brief moet worden vermeld:

  • De beschrijving van de klacht;
  • De naam van degene(n) waarover wordt geklaagd en eventuele getuige(n);
  • De beschrijving van het ongewenste gedrag door de ogen van de klager;
  • Waar en wanneer het ongewenste gedrag is voorgevallen;
  • Welke acties de klager reeds heeft ondernomen.

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Na ontvangst van een klacht hoort de klachtencommissie binnen 14 dagen de persoon die de klacht heeft ingediend en andere betrokkenen. Zodoende bepaalt de klachtencommissie of een klacht gegrond is.

De klachtencommissie brengt binnen 1 maand nadat de klacht is ingediend een schriftelijke verklaring uit aan Meliora VR. Deze termijn kan ten hoogste met 14 dagen worden verlengd. De verklaring bestaat in ieder geval uit de volgende punten:

  • Of en zo ja in welke mate de klacht aannemelijk is;
  • Wie door de ongewenste omgangsvorm(en) is/zijn getroffen;
  • Een advies aan de werkgever inzake de te nemen maatregelen.

Afhankelijk van de zwaarte van de klacht kan Meliora VR bepaalde maatregelen nemen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de klachtencommissie neemt Meliora VR schriftelijk besluit over eventueel te nemen maatregelen.

De klachtencommissie zal bij het beoordelen van een klacht niet uitsluitend de zaken onderzoeken die zich binnen het bedrijf afspelen, ook externe factoren zullen onderzocht worden.

Door het indienen van een klacht als zodanig is het wettelijk niet toegestaan om de huidige of toekomstige positie van de klager/klaagster te benadelen. Net zoals de vertrouwenspersoon zal de klachtencommissie alle informatie strikt vertrouwelijk behandelen. Alleen de rechtstreeks betrokkenen zullen op de hoogte worden gehouden.

Een exemplaar van de klachtenregeling is op verzoek verkrijgbaar bij Meliora VR of via de klachtencommissie.