Privacy

Privacy

Met dit beleidsdocument maakt Saasen Meliora B.V. kenbaar hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens die zij verwerkt in het kader van:

 • Het beschikbaar stellen van digitale hulpmiddelen voor onderwijs in/en Arbo.
 • Uitvoeren van scholing en trainingsactiviteiten in het toepassen van deze digitale hulpmiddelen

Saasen Meliora B.V. geeft ook aan hoe het omgaat met persoonsgegevens die worden verkregen via de websites www.melioravr.nl en www.dvvs.nl (hierna: ‘Websites’) en hoe Saasen Meliora B.V. cookies inzet op deze Websites. Saasen Meliora B.V. maakt gebruik van camera’s om eigendommen van cursisten, klanten en Saasen Meliora B.V. te beveiligingen.

INLEIDING

Saasen Meliora B.V. is een Besloten Vennootschap en heeft als missie “Wij maken het leren realistischer. We willen veiligheid dichter bij de werkvloer brengen.” In dat kader:

 1. Werkt Saasen Meliora B.V. samen met kenniscentra om zo de innovatie in haar productontwikkeling te borgen.
 2. treedt Saasen Meliora B.V. op als vraagbaak/adviseur voor haar klanten. Daarbij staan VR, DVVS, animatiefilmpjes en e learning centraal.

Saasen Meliora B.V. vindt privacy een groot persoonlijk goed. Saasen Meliora B.V. zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Saasen Meliora B.V. zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld.

VERZAMELEN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Om toegang te verkrijgen en feedback te ontvangen uit onze digitale systemen dient u uw voornaam, achternaam, geslacht en uw (bedrijfs-)e-mailadres te verstrekken. Deze gegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

1.     het toekennen en beheren van uw account

2.     het geven van feedback op uw leeractiviteit

Deze gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, in het kader van het gerechtvaardigd belang van Saasen Meliora B.V. en/of de door u daarvoor (expliciet) gegeven toestemming. Voor een actueel overzicht van het gebruik van de digitale hulpmiddelen welke u via Saasen Meliora B.V. heeft gedaan, wordt verwezen naar de Website www.melioravr.nl, waaronder u uw eigen account kunt vinden.

VERZAMELEN EN GEBRUIK BEDRIJFSINFORMATIE

In het kader van het verstrekken van adviezen, het maken van Risico Inventarisatie en Evaluaties, het geven van feedback op aan uw organisatie, dienen onze medewerkers te beschikken over bedrijfsinformatie, waaronder personeelsgegevens zoals de namen van de cursisten en betrokkenen bij “Arbo” binnen de organisatie. Voor een actueel overzicht van de gemaakte RIE en leerresultaten wordt verwezen naar de websites www.melioravr.nl en www.dvvs.nl waaronder u uw eigen (bedrijfs) account kunt vinden.

ANDERE VORMEN VAN GEBRUIK

Verder gebruiken wij uw gegevens voor:

 1. het uitvoeren van de overeenkomsten tussen u en Saasen Opleidingen/Meliora B.V.
 2. het verstrekken van opleidingscertificaten aan deelnemers
 3. de Websites en dienstverlening van Saasen Opleidingen/Meliora B.V. verder te ontwikkelen en verbeteren
 4. de beveiliging van de Websites en dienstverlening van Saasen Opleidingen/Meliora B.V. en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan.
 5. het op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen waarvan Saasen Opleidingen/Meliora B.V. meent dat het voor u, als “actieve” klant, van belang is en kan bijdragen aan kennis over preventie en repressie. Andere mogelijk geïnteresseerden worden eerst om toestemming gevraagd.

Ook hiervoor hebben wij uw voornamen, achternamen, geslacht en uw (bedrijfs-)e-mailadres nodig. Deze gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, in het kader van het gerechtvaardigd belang van Saasen Opleidingen/Meliora B.V. en/of de door u daarvoor (expliciet) gegeven toestemming.

UW PERSOONLIJK ACCOUNT

Iedere houder van een diploma of certificaat, iedere contactpersoon en/of andere betrokkene bekend bij Saasen Opleidingen/Meliora B.V. krijgt een persoonlijk account. Dit account is met uw emailadres en een zelfgekozen wachtwoord toegankelijk via de Websites www.saasen.nl, www.melioravr.nl en www.dvvs.nl. Hier heeft u toegang tot en kunt u wijzigingen aanbrengen in:

 • uw persoonlijke gegevens
 • ontvangen van nieuwsbrieven
 • toegang tot DVVS, e learning- en VR modules
 • uw status: uitschrijven of aanmelden

SOCIAL MEDIA

Saasen Meliora B.V. is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook, LinkedIn, Youtube en Twitter. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like". Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

HET GEBRUIK VAN COOKIES

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Zo worden er cookies ingezet om het navigeren op de Websites te vergemakkelijken en gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zichtsveld. Daarom vragen wij altijd uw toestemming voor wij deze cookies plaatsen. Niet-functionele cookies zijn bijvoorbeeld tracking-cookies, die worden ingezet om bij te houden welke pagina’s worden bezocht. Daarnaast maken wij gebruik van analytische cookies. Met deze cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van de website door de gebruiker, zoals het IP-adres en technische kenmerken zoals de browser die wordt gebruikt. Deze informatie wordt verzameld door de webanalysedienst Google Analytics. Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt de browser dan zo instellen dat tijdens het bezoek aan de Websites geen cookies worden ontvangen, althans dat de cookies worden verwijderd. In dat geval kan het echter gebeuren dat de bezoeker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Websites of dat de bezoeker geen toegang heeft tot onderdelen van de Websites. Als er een vermoeden bestaat dat er via het account van de bezoeker misbruik en/of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Websites, behoudt Saasen Meliora B.V. zich het recht voor om gegevens met betrekking tot het bezoekgedrag op de Websites vast te leggen (onder andere het gebruikte IP-adres).

SAASEN MELIORA B.V. VERSTREKT UW GEGEVENS NIET AAN DERDEN

Saasen Meliora B.V. zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij:

 1. u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven
 2. dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 3. deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen

BEWAARTERMIJN

Saasen Meliora B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht). Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wanneer u het cont(r)act met Saasen Meliora B.V. beëindigt, zullen alle persoonsgegevens, zonder vertraging worden verwijderd, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht) of Saasen Meliora B.V. een gerechtvaardigd belang heeft bij de verdere verwerking van de persoonsgegevens.

BEVEILIGING

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Saasen Meliora B.V. te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of andere inbreuken op de bescherming van persoonsgegevens te voorkomen. Alle medewerkers van Saasen Meliora B.V. hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Door middel van protocollen is vastgesteld welke medewerkers zijn geautoriseerd om bepaalde persoonsgegevens te kunnen inzien. Over de veiligheid van uw persoonsgegevens draagt u zelf ook verantwoordelijkheid. De veiligheid is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van uw inloggegevens van het account (uw emailadres en wachtwoord). Deel uw inloggegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om.

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS

U kunt uw eigen gegevens altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen op uw account. Eenmaal ingelogd kunt u zelf uw gegevens en e-mailadres etc. aanpassen, verbeteren en/of aanvullen. U kunt daarnaast met redelijke tussenpozen een verzoek doen om kennis te nemen van de overige persoonlijke informatie die Saasen Meliora B.V. over u heeft. Indien de informatie onjuist en/of onvolledig is, kunt u Saasen Meliora B.V. verzoeken deze aan te passen. Tevens heeft u het recht om Saasen Meliora B.V. te verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen, bijvoorbeeld indien u uw toestemming intrekt of de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij deze hebben verwerkt. Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure). Ten slotte geldt dat als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, u het recht heeft om ons een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen. Dergelijke verzoeken (ten behoeve van de uitoefening van uw rechten) kunt u, op de volgende manieren richten aan Saasen Meliora B.V.:

 • per e-mail: info@melioravr.nl of
 • schriftelijk: Saasen Meliora B.V., Postbus 120, 5730 AC Mierlo

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen. Saasen Meliora B.V. zal binnen vier weken op uw verzoek reageren.

GEBRUIK VAN CAMERABEELDEN

Het parkeerterrein van Saasen Meliora B.V., de garderobe en de toegangshal zijn voorzien van camera’s. De bewakingsbeelden worden 14 dagen lang bewaard en daarna vernietigd. Bij calamiteiten kunnen de beelden worden opgevraagd door politie of andere (overheids-) instanties. Saasen Meliora B.V. maakt verder foto’s en video’s voor opleidings- en trainingsdoeleinden. Personen wordt dan vooraf en schriftelijk gevraagd hun toestemming te verlenen voor het gebruik van deze beelden. Indien de politie of andere (overheids-) instanties een rechtsgeldige vordering tot afgifte van de camerabeelden overhandigt, zal Saasen Meliora B.V. de camerabeelden afgeven zonder om uw toestemming te vragen.

RECHT VAN VERZET

Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan examinering, certificering, uitvoeren van advisering of voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Uw bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u richten aan:

 • per e-mail: info@melioravr.nl
 • schriftelijk: Saasen Meliora B.V., Postbus 120 5730 AC Mierlo.

PRIVACYBELEID VAN DERDEN

Aan de Websites van Saasen Meliora B.V. zijn links naar andere sites gekoppeld. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van deze links met de Websites zijn verbonden. Saasen Meliora B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Saasen Meliora B.V. adviseert u daarom om altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op de betreffende websites.

WIJZIGINGEN

Ons privacy beleid kan worden gewijzigd. Meestal gebeurt dit omdat er iets in wet- en regelgeving verandert. Daarnaast kan ook het veranderen van onze producten en diensten aanleiding zijn op het beleid in deze te wijzigen. De meest actuele versie van het privacy beleid staat op onze Websites. Wij adviseren u het privacy beleid regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Saasen Meliora B.V. verstrekt (let daarbij ook op de versiedatum).

VRAGEN

Saasen Meliora B.V. helpt u graag verder ook als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid. Saasen Meliora B.V. Bijenkorf 17, 5731 ST Mierlo Postbus 120, 5730 AC Mierlo Telefoonnummer: 0492-430555 E-mail: info@melioravr.nl